Add to cart
accountHerbestelling plaatsen

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

De Metaltis webwinkel geïntegreerd in www.metaltis.com wordt uitgebaat door Metaltis BV (ondernemingsnummer 0534.552.845.)

Metaltis BV, hierna Metaltis genoemd, is gevestigd in
Zwaarveld 33, 9220 Hamme, België

Tel. 0032 (0)78 353556
Fax 0032 (0) 52 49 93 93
email: info@metaltis.com

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Metaltis aan eindgebruikers en dit op Europees grondgebied. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Metaltis kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
Metaltis is uitsluitend actief in Europa. Metaltis kan de bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in Europa gelegen is. De overeenkomst kan voorlopig enkel gesloten worden in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.
Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en de ontbinding van huidig contract behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel te Dendermonde, België.

3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail - vanwege Metaltis BV - door de klant is de koop gesloten.
Metaltis behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid bijkomende informatie aan de klant te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Belgische Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen exclusieve eigendom van Metaltis tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. PRIJZEN

Alle prijzen worden vermeld met en zonder BTW inbegrepen.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
De normale levering- of verzendingskosten worden aangegeven tijdens het proces van de bestelling, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over levering aan huis of eigen afhaling. Metaltis behoudt zich steeds het recht om de transportkosten aan te passen.

6. BETALING

Om de koop tot stand te laten komen, moet de klant bij bestelling voora fbetalen via online betaling of bankoverschrijving, of, in sommige gevallen na levering, in samenspraak met Metaltis BV - dat laatste is geen standaard betaalmogelijkheid bij Metaltis BV. Metaltis werkt samen met online betaalplatformen die garant staan voor veilig betalen via internet. De bestelling wordt pas verwerkt bij Metaltis na ontvangst van de betaling (behalve in geval van betaling na levering).

De bestellingen die betaald worden na levering dienen betaald te worden binnen de afgesproken termijn (14, 30, 45 of 60 dagen na factuurdatum).  Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd. Bij niet-betaling zal voor elke bijkomende herinnering een aanmaningskost aangerekend worden van 7,50 EUR plus de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten. Bij de tweede herinnering zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Een forfaitaire vergoeding van:  

- 20 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 EUR; 

- 30 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 EUR is; 

- 65 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2000 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500 EUR is.

7. LEVERING

7.1 Plaats van levering of afhaling

De klant kan bij de bestelling de keuze maken tussen:

- Levering aan huis

- Gratis afhaling door de klant in Zwaarveld 33 - 9220 Hamme, België.

Zie ook artikel 8 van de voorwaarden. 

De keuze van de leveringswijze wordt in de bevestigingsmail duidelijk vermeld.
Bij levering van een pakket ter waarde vanaf 200 EUR wordt de klant geacht te tekenen voor ontvangst van de levering.
Voor de veiligheid en zekerheid kan de koerierdienst bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen.

7.2 Leveringstermijn

Voor artikelen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, geeft Metaltis de vermoedelijke leveringsdatum aan in de webshop op de productpagina.
Voor artikelen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling kan de klant Metaltis steeds contacteren om de vermoedelijke leveringsdatum te kennen.
De door Metaltis bevestigde leveringsdata zijn echter niet bindend.

Ingeval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal Metaltis onverwijld contact opnemen met de klant om een nieuwe datum voor te stellen.

8. LEVERING AAN HUIS DOOR KOERIERDIENST

De producten worden aan huis geleverd in opdracht van Metaltis BV.
De verzendkosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het proces van bestelling en zijn voor rekening van de klant. Metaltis behoudt zich steeds het recht de transportkosten aan te passen.
Artikelen die via onze koerierdienst geleverd worden, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd.
De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing of eventuele montage. De koerierdienst kan bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering bij pakketten ter waarde van 200 euro of meer.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.
Ingeval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt Metaltis zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen aan de klant.

9. CONTACT

9.1 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper terecht bij Metaltis via info@metaltis.com of het contactformulier op www.metaltis.com.  

9.2 Opmerkingen in verband met de levering 

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering, per mail gemeld te worden via info@metaltis.com.

9.3 Technische defecten

In geval van defect beschikt de klant over volgende opties:
- Het artikel binnenleveren bij Metaltis BV te Hamme. Het aanvaarden van het artikel door een medewerker van Metaltis kan niet geïnterpreteerd worden als een uitspraak betreffende de ontvankelijkheid binnen de garantievoorwaarden.
De uitspraak m.b.t. die ontvankelijkheid wordt de klant binnen de 5 werkdagen bezorgd via e-mail door Metaltis.    
- De klant kan het desbetreffende artikel eigenhandig terugsturen via de koerierdienst. Standaard zijn de kosten voor verzending voor rekening van de klant. Het staat de klant vrij om contact op te nemen met Metaltis via info@metaltis.com en verzendingskosten te bespreken.
   
Bij technische defecten zijn de algemene en wettelijke garantievoorwaarden zijn van toepassing. Zie artikel 10.

10. GARANTIEBEPALINGEN

10.1 Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg afhankelijk van het type artikel. De koper kan enkel en alleen terecht bij Metaltis BV via info@metaltis.com.

 1. a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
    - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het artikel (b.v. door oxidatie, schokken val,...);
    - onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld batterijen, lampen, rubberen onderdelen, ... (onbeperkte lijst);
    - defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
    - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het artikel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
    - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.
 2. b) Het gebrek aan overeenstemming dient via email gemeld te worden binnen de twee maanden na vaststelling.
  c) De waarborg is enkel geldig indien de klant een beroep doet op de naverkoopdienst van Metaltis. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op een fabrikant anders dan Metaltis, zijn alle kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Metaltis aangewezen derde, vervalt de garantie.
  d) De factuur vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.
  e) De waarborg is niet overdraagbaar. De waarborg kan dus niet toegepast worden, indien het artikel van eigenaar verandert.
  f) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

11. RECHT VAN VERZAKING

11.1 Algemeen

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Overeenkomstig de Belgische wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen worden niet teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen
  - geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht
  - artikelen die gevaar kunnen inhouden voor de volksgezondheid na gebruik
  - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Maatwerk wordt nooit  teruggenomen.

11.2 Retours/Terugzendingen: praktische modaliteiten

De klant die van dit recht, overeenkomstig de wet van 6 april 2010, gebruik wenst te maken, moet Metaltis binnen de 14 kalenderdagen contacteren via email: info@metaltis.com.
Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de originele factuur terug te sturen.
Enkel Metaltis beoordeelt of voldaan wordt aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling. Onder geen enkel beding kan de koerierdienst of een onbevoegde Metaltis-medewerker overgaan tot aanvaarding van terugname of terugbetaling van de artikelen.

 1.   Procedure retours voor de artikelen geleverd via koerierdienst

De klant moet op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de artikelen via koerierdienst terugsturen naar: Metaltis BV, Zwaarveld 33, 2920 Hamme.
Als referentiedatum telt de datum van levering door de koerierdienst van het artikel aan huis of afhaling in een afhaalpunt door de klant.
Indien niet voldaan werd aan de voorwaarden voor retours, maar de artikelen desondanks toch werden teruggestuurd naar Metaltis BV, behoudt Metaltis BV zich het recht voor om alle hierdoor veroorzaakte verzend- en administratiekosten aan te rekenen de klant.

 1.   Terugbetaling van de geretourneerde artikelen
  Enkel en alleen wanneer volledig voldaan wordt aan de voorwaarden in dit artikel, kunnen de goederen teruggenomen worden door Metaltis BV. In dit geval zal het bedrag teruggestort worden op de rekening van de klant.

12. PRIVACYVERKLARING

12.1 Algemeen

Metaltis BV verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen. Metaltis beschouwt de door de klant verstrekte gegevens, hierna genoemd "de gegevens", als vertrouwelijke informatie.
De gegevens omvatten:
- de gegevens die de klant uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij het gebruik van de website of bij contact met Metaltis;
- de gegevens die de klant niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: zijn IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van zijn computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina's, etc.

De gegevens kunnen, na anonimiseren, worden gebruikt:
- om de website te optimaliseren
- voor het opmaken van statistieken en rapporten.
   
12.2 Beheer van de gegevens

De gegevens worden enkel verzameld en verwerkt door Metaltis.

Stopzetten e-mails en nieuwsbrieven
Metaltis biedt de klant de mogelijkheid om e-mails en nieuwsbrieven te ontvangen met informatie en promoties van Metaltis. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om het toezenden van deze e-mails stop te zetten via zijn account.

Nazicht en verbetering
Via zijn account op de Metaltis-website (Mijn Metaltis) kan de klant kennis krijgen van zijn gegevens en ze continu online verbeteren of wijzigen.

Schrappen
De klant kan al zijn gegevens schrappen als gebruiker van de Metaltis website. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om de gegevens te schrappen via zijn account. Bij schrapping worden alle gegevens verwijderd en zal de klant bijgevolg ook geen e-mails meer toegestuurd worden.

13. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email).

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 mei 2012. Laatste update: 31 augustus 2023.